TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l’alumnat puga superar l’assignatura és de 5

B)

Tipus de prova Ponderació

 

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 50

Proves práctiques, avaluació continua 50

 


c) Només l’aprovat de l’examen permetrà que la nota siga ponderada amb la dels exercicis pràctics. Els exercicis pràctics no són recuperables, però es permetrà anar a la segona convocatòria i que l'alumnat puga presentar-se a l'examen i que éste supose el 100% de la seua nota.