TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-01 Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió, espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.

CE-02 Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme.

CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

CE-04 Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

CE-07 Reconéixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.

CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat

Capacitat d'organització i planificació.

Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge