TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball teoricopràctic amb el llibre de classe (caràcter presencial).

Foment de treball en grup en classe (caràcter presencial).

Foment del treball autònom (els i les alumnes entregaran treballs realitzats a casa).

Avaluació contínua (autoavaluació i avaluació pel professor).

Examen final de cada semestre.

Atès el caràcter pràctic de l'assignatura i l'elevat nombre d'estudiants i estudiantes en classe, procurarem incorporar les tutories a les activitats presencials. També podran ser privades o virtuals.