TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

1) Carpetes d'aprenentatge: Fins a 3 punts
1.1. Dossier comprensió escrita: 1 punt
1.2. Test autoavaluació, exercicis en autonomia, tests i activitats de classe: fins a 2 punts

2) Examen escrit final de coneixements: obligatori  (Fins a 2 punts)

3) Execució de tasques: obligatori
Exposició oral en grup (Fins a 2,5 punts)

4) Resolució de problemes: obligatori
Exposició oral individual     (Fins a 2,5 punts)

TOTAL (màxims punts): 10 punts

Nota mínima global dels 4 apartats para superar l'assignatura: 5


L'estudiantat es considerarà presentat a aquesta assignatura si realitza les 3 proves següents (apartats 2,3,4 anteriors):

1. Examen final de coneixements
2. Exposició oral en grup
3. Exposició oral individual