TU0925 - Segon Idioma per a Turisme I (Alemany)

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-16 Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.

Capacitat d'organització i planificació.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Coneixement d'altres cultures i costums.

Coneixement d'una llengua estrangera.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge