TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia combinarà l'exposició dels continguts teòrics amb la realització d'exercicis pràctics en la classe, així com exposicions en públic per part de l'alumnat. En tot cas, el professorat podrà determinar altres activitats. A aquest efecte, existirà una Aula Virtual de l'assignatura on s'informarà puntualment.