TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'assignatura es compon de dues parts amb igual pes en l'avaluació: Dret Administratiu (50%) i Dret Mercantil (50%). La nota final resultarà de la mitjana de l'avaluació de cadascuna d'aquestes parts. A més, per a aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de tres (3) sobre deu (10) en cadascuna de les parts de l’examen, en cas contrari no es pot calcular la nota final, ni tenir en compte les pràctiques avaluades. Cada part (Dret Administratiu i Dret Mercantil) tindrà tres proves: examen escrit, pràctiques i presentacions orals. Cadascuna d'aquestes tres proves es valorarà sobre 10 i donaran la nota final en proporció al seu pes (70%, 20% i 10%, respectivament). L'estudiant o estudianta que no es presente a l'examen escrit final s'entendrà com a no presentat en aqueixa convocatòria. 

Les pràctiques i les presentacions orals no són activitats recuperables. Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència de la classificació com a TE o PR que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia docent, aquestes activitats es podran exigir, previ avís del professorat, en qualsevol d'elles.