TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-04 Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.

CE-07 Reconéixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.

CE-14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge