TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

 

 

Tema 1: La professionalització del turisme

La programació com un procés de transformació material i social.

El graduat o graduada en turisme com a tècnic turístic.

El projecte com a eina de programació de la feina dels tècnics.

Tema 2: Estructura o arquitectura d'un projecte.

L'elaboració d'un projecte turístic.

Seccions o fases en les quals es dividirà el projecte.

Tema 3: L’objectiu (objecte) del projecte

El client i l’encàrrec.

Marc teòric i objectius concrets.

La perspectiva tècnica versus el sentit comú.

Tema 4: Obtenció i recollida de la informació

Recopilació i producció d'informació.

Anàlisi de les dades.

Diagnòstic de viabilitat turística de l’encàrrec.

Tema 5:  Qüestions relatives al disseny de l'objecte

Segons siga, en cada cas, un producte o un equipament, una activitat complementària, un servei, un pla de dinamització, etc.

Tema 6:  Qüestions relatives a la implementació del projecte

Fases i temporització del procés d'execució.

Programari informàtic específic per a la gestió de projectes.

Tema 7: Qüestions relatives a l'avaluació

Avaluació del projecte: criteris, tipus i model d'avaluació.