TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

Atès el caràcter pràctic d'aquesta assignatura, l'avaluació final serà resultat d'un procés continuat d'avaluació de cadascuna de les fases d'elaboració del projecte que els estudiants i les estudiantes realitzaran i entregaran mitjançant l’Aula Virtual segons el cronograma previst al començament del curs. Cadascuna d’aquestes entregues parcials obtindrà una qualificació, la qual, en cas de no ser positiva, caldrà compensar en l'entrega del conjunt del projecte, una vegada conclòs aquest. La participació de l’alumnat és, per tant, essencial i valorada molt positivament.

La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura ha de ser sempre igual o superior a 5 sobre 10 en cadascuna de les entregues parcials i també en l'examen final. Les entregues del projecte (parcials i final) representaran el 80 % de la nota final i la nota de l'examen final, la qual versarà sobre el contingut del seu treball i representarà el 20 % restant de la nota final.  Aquest examen té una funció avaluadora, però també una funció didàctica, atès que l’alumnat es veu compromès en la valoració reflexiva d’allò que ha après durant el curs.

En qualsevol de les convocatòries, l'alumnat pot presentar un projecte final sobre un tema consensuat amb el professorat.

Es considerarà presentat a una convocatòria tot l'alumnat que haja concorregut a l'examen final.