TU0923 - Metodologia d'Elaboració i Avaluació de Programes Turístics

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-08 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.

CE-25 Conèixer i comprendre els conceptes i eines necessaris per a poder desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions turístiques.

CE-28 Conèixer els objectius, l'estratègia  i els instruments públics de la planificació.

CE-32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i i instal·lacions turístiques.

Presa de decisions.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge