TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I. FONAMENTS DE LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

TEMA 1: CONTINGUT I NATURALESA DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

1.1. Introducció

1.2. Definició de la investigació comercial

1.3. Relacions entre la investigació comercial i la direcció comercial

1.4. Investigació comercial i sistemes d'informació de màrqueting

1.5. Dissenys de recerca comercial

                
1.5.1. Estudis exploratoris

                
1.5.2. Estudis descriptius

                
1.5.3. Estudis causals

                
1.5.4. Relació entre els dissenys de recerca exploratòria, els dissenys descriptius i els dissenys causals

TEMA 2: EL PROCÉS DE LA RECERCA COMERCIAL

2.1. Necessitats d'informació

2.2. El procés d'investigació comercial

                
2.2.1. Finalitat i objectius específics de la recerca

                
2.2.2. Disseny de la recerca

                
2.2.3. Recollida de dades

                
2.2.4. Preocupació i anàlisi de dades

                
2.2.5. Redacció de l'informe i presentació

2.3. Fonts d'informació

PART II. DISSENY DE LA RECERCA I RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

TEMA 3: LA RECERCA QUALITATIVA

3.1. Definició i tipus de recerca qualitativa

3.2. Entrevistes en profunditat

3.3. Entrevistes en reunions o dinàmica de grups

                
3.3.1. Avantatges de la dinàmica de grups

                
3.3.2. Quan utilitzar la dinàmica de grup o l'entrevista en profunditat

3.4. Tècniques projectives

                
3.4.1. Test d'associació de paraules

                
3.4.2. Test de frases incompletes

                
3.4.3. Test de respostes a imatges

3.5. Tècniques de creativitat

                
3.5.1. Pluja d'idees

                
3.5.2. Phillips 66

                
3.5.3. Delphi

3.6. L'observació comercial

                
3.6.1. Observació estructurada i no estructurada

                
3.6.2. Observació directa i indirecta

                
3.6.3. Observació natural i no natural

                
3.6.4. Observació humana i mecànica

                
3.6.5. Observació coneguda i no coneguda

TEMA 4: LA RECERCA QUANTITATIVA I LES SEUES TÈCNIQUES

4.1. La recerca quantitativa: introducció

4.2. Enquestes ad-hoc

                
4.2.1. L'enquesta personal

                
4.2.2. L'enquesta postal

                
4.2.3. L'enquesta telefònica

4.3. Enquestes periòdiques

                
4.3.1. El panell

                
4.3.2. L'enquesta òmnibus

4.4. Altres tipus de tècniques quantitatives

TEMA 5: EL QÜESTIONARI

5.1. Els comentaris: consideracions bàsiques i objectius que persegueix

5.2. Tipus de qüestionaris

5.3. Tipus de preguntes

                
5.3.1. Preguntes obertes i tancades

                
5.3.2. Preguntes de resposta espontània i suggerida

                
5.3.3. Preguntes sobre el tipus d'informació obtinguda

                
5.3.4. Preguntes especials

5.4. Ordre de les preguntes

5.5. El pretest del qüestionari

TEMA 6: ESCALES I TÈCNIQUES DE MESURA

6.1. Escales bàsiques

                
6.1.1. Escala nominal

                
6.1.2. Escala ordinal

                
6.1.3. Escala d'interval

                
6.1.4. Escala de ràtios

6.2. Escales comparatives

                
6.2.1. Escales de comparacions aparellades

                
6.2.2. Escales de classificació

                
6.2.3. Escala de suma constant

                
6.2.4. Escala de Guttman

                
6.2.5. Escala de classes o similituds

                
6.2.6. Protocols verbals

6.3. Escales no comparatives

                
6.3.1. Escala de classificació contínua

                
6.3.2. Escala Likert

                
6.3.3. Diferencial semàntic

                
6.3.4. Escala Stapel

                
6.3.5. Escala de Thurstone

TEMA 7: EL MOSTREIG

7.1. Introducció i conceptes clau: població, cens i mostra

7.2. Necessitat i conveniència del mostreig

7.3. El procés del mostreig

7.4. Mostreig probabilístic

                
7.4.1. Mostreig aleatori simple

                
7.4.2. Mostreig aleatori sistemàtic

                
7.4.3. Mostreig estratificat

                
7.4.4. Mostreig per conglomerats

                
7.4.5. Mostreig polietàpic

                
7.4.6. Mostreig per ruta aleatòria (Random Route)

7.5. Mostreig no probabilístic

                
7.5.1. Mostreig de conveniència

                
7.5.2. Mostreig de judicis

                
7.5.3. Mostreig per quotes

                
7.5.4. Mostreig de bola de neu

7.6. Càlcul de la grandària de la mostra

TEMA 8: EL TREBALL DE CAMP I LA PREPARACIÓ DE LES DADES

8.1. Introducció

8.2. El procés del treball de camp

8.3. Estudis per ruta aleatòria

8.4. La codificació de dades

8.5. Preparació de les dades

PART III. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ

TEMA 9: ANÀLISI BÀSICA DE LA INFORMACIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

TEMA 10: APLICACIÓ DE L'ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA, CORRELACIÓ I REGRESSIÓ LINEAL EN LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

TEMA 11: APLICACIÓ DE L'ANÀLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS I ANÀLISI CLÚSTER EN LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

PART IV. ELABORACIÓ DE L'INFORME I APLICACIONS ESPECÍFIQUES

TEMA 12: ELABORACIÓ DE L'INFORME