TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En les sessions teòriques de l'assignatura es comentaran i exposaran els continguts de la matèria, i guies per a poder trobar-los en la bibliografia recomanada. En les sessions pràctiques es plantejarà l'anàlisi d'una empresa i es discutiran casos i resoldran exercicis relacionats amb els continguts teòrics de l'assignatura.

El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en la impartició pel professorat d'una sèrie de classes magistrals, on s'explicaran els fonaments de cada tema. Es recolzaran en una bibliografia específica per temes que serà d'obligat estudi per l'alumnat, al costat dels apunts que s'obtinguen directament de les classes. Quan s'estime oportú, es proposaran lectures complementàries a la bibliografia bàsica necessària.