TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La part pràctica s'avaluarà mitjançant la Presentació, defensa i crítica de treballs originals, amb aplicació dels coneixements del temari al cas d'empreses o situacions particulars. En qualsevol prova que es duga a terme serà exigible el coneixement transmés mitjançant les classes, contingut de la bibliografia, les lectures complementàries assenyalades per a cada tema i les lliçons extretes dels debats i casos treballats en classe.

Aquests treballs, juntament amb la participació i el debat en classe, suposaran fins al 50% de la qualificació.

L'assistència i participació de l'alumnat és un requisit imprescindible per a aprovar la part pràctica.

L'examen final representarà el 50% de la nota total. En aquest examen serà exigible el coneixement transmés mitjançant les classes teòriques, així com el contingut de la bibliografia específica i les conclusions concretades en les classes pràctiques.

Per a poder superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'aprovar tant l'examen escrit com la pràctica.

L'alumnat es considerarà no presentat si no realitza la prova escrita, i se li guardaran les notes obtingudes en la part de treballs solament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.

En la segona convocatòria, l'avaluació de la part pràctica es realitzarà mitjançant una prova escrita en la qual es comprovarà el coneixement en la Resolució de Casos i en l'Elaboració dels treballs acadèmics realitzats durant el desenvolupament de l'assignatura