TU0921 - Gestió d'Allotjaments de Restauració i d'Agències de Viatges

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-20 Conèixer el procediment operatiu  de l'àmbit d'allotjament.

CE-21 Conèixer el procediment operatiu  de l'àmbit de restauració.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge