TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es desenvoluparà mitjançant activitats de caràcter presencial amb tot el grup per a l'ensenyament teòric i amb treball en grup reduït per als ensenyaments pràctics i tutories. 

L'estudiantat haurà de desenvolupar activitats de caràcter no presencial en les quals realitzarà activitats proposades pel professorat.