TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

S'ha de superar tant l'examen escrit (mínim 3,5 sobre 7) i la resolució de casos (mínim 1,5 sobre 3) per poder superar l'assignatura.

L’alumnat es considerarà presentada quan haja realitzat l'examen escrit.

La resolució de casos s’avaluarà:

A la 1ª convocatòria, mitjançant el treball en grup desenvolupat durant el curs

A la 2ª convocatòria, mitjançat la realització d’un exercici pràctic dels casos desenvolupats durant el curs