TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 38
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-20 Conèixer el procediment operatiu  de l'àmbit d'allotjament.

CE-21 Conèixer el procediment operatiu  de l'àmbit de restauració.

CE-22 Conèixer el procediment operatiu de les agències de viatges i empreses d'intermediació.

Capacitat d'organització i planificació.

Motivació per la qualitat.

Presa de decisions.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge