Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (50 punts)

L'estudiantat ha de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i es distribuirà en quatre apartats: i) comprensió oral, ii) comprensió escrita, iii) producció escrita, i iv) exercicis de pràctica comunicativa. Per a poder aprovar l’assignatura, l'estudiantat haurà de superar aquesta prova amb, almenys, un 50%. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d’aquest examen.

Observació/execució de tasques i pràctiques (activitats de pràctiques individuals) (20 punts)

L'estudiantat haurà de preparar un dossier d'aprenentatge amb tot el material i activitats realitzades i presentar-lo de forma individual en el despatx de la professora el mateix dia que es faça l’examen oral. No s’acceptarà cap dossier d'aprenentatge després d’aquesta data.

Presentacions orals (examen oral) (30 punts)

L'estudiantat haurà de realitzar una tasca oral (tipus role-play, presentació o d'un altre tipus) de forma individual, en parelles o grups petits en finalitzar el semestre. Aquesta tasca versarà sobre un tema basat en els continguts tractats a classe,

Per poder aprovar l’assignatura, l'estudiantat haurà de superar aquesta prova oral amb, almenys, un 50% (15 punts, d’un total de 30 punts). Aquest examen tindrà lloc en el despatx de la professora. El dia i l'hora s’informaran adequadament.

* NOTA: l'estudiantat es considerarà presentat si es presenta a l'examen final i/o lliura, almenys, el 50% del treball del curs (fa l'examen oral i presenta el dossier d'aprenentatge). En cas contrari, l'estudiantat serà considerat com a no presentat. L’assignatura es considerarà aprovada si s’obté un 50% del total de la nota final. Per a poder aprovar l’assignatura, l'estudiantat ha de realitzar tant l’examen escrit com l’oral, així com obtenir els percentatges mínims exigits en cada part. Aquell estudiantat que no supere algun d’aquests dos exàmens, haurà de tornar a presentar-se a la part suspesa en la segona convocatòria. Les notes de les parts aprovades es guardaran durant el mateix curs acadèmic.