TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. La comptabilitat de gestió: naturalesa i conceptes fonamentals

• Concepte, objectius i usuaris de la comptabilitat de gestió

• Comptabilitat de gestió vs. financera

• Concepte d'ingrés, despesa i cost


2. Categorització dels costos

• Costos Variables i fixos

• Costos directes i indirectes

• Costos mixtes i escalonats

• Altres categories de cost

• Ingressos i marges


3. Models de càlcul de costos

• Models inorgànics i orgànics

• En funció del nivell d'agregació

• En funció del flux del procés productiu

• ABC


4. Problemàtica del càlcul de costos

• Organització de l'empresa: tipus de centres

• Etapes del càlcul de costos

• El cost primari

• El cost secundari

• La imputació a productes i serveis


5. Usos de la comptabilitat de gestió per a la presa de decisions

• Anàlisi cost-volum-benefici

• Concepte i utilitat de la funció de costos

• Mètodes per obtenir la funció de costos

• Decisions de màrqueting

• Decisions de producció

 

6. El USALI

• Introducció

• Característiques

• Esquema de funcionament