TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge que s'aplica comprèn tres àmbits:

1) Adquisició d'un coneixement tècnic a través de lliçons magistrals impartides pel professorat amb el suport d'exercicis, per tal que l'estudiantat, la participació del qual es fomentarà, siga capaç de manejar amb soltesa les diferents tècniques i conceptes de la comptabilitat de gestió.

2) Aplicació dels coneixements i habilitats adquirits a la resolució d'exercicis de forma autònoma per l'estudiantat. Les propostes de solució es discutiran a l'aula.

3) Aplicació dels models apresos a noves situacions per mitjà de l'elaboració grupal de casos en els quals s'adaptaran les eines i conceptes estudiats a empreses creades pel grup.