TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1. La prova escrita contindrà preguntes test o a desenvolupar i supòsits pràctics sobre la matèria estudiada. Es realitzarà en el moment assignat segons el calendari oficial d'exàmens

2. La resta de proves avaluables consistirà en activitats proposades pel professorat a realitzar individualment o en grup, com: resolució d'exercicis i casos pràctics, aplicació a casos reals de les tècniques i conceptes estudiats y activitats relacionades amb la gestió de la sostenibilitat en el sector turístic.

Aquestes activitats seran avaluades tenint en compte la qualitat dels continguts dels casos elaborats, de la presentació que realitzen i de les intervencions durant l'exposició en els seminaris, tant dels seus treballs com dels desenvolupats pels altres grups.


No obstant l'anterior, es consideren requisits per superar l'assignatura:

• Obtenir almenys el 50% del valor de la prova escrita

• Assolir almenys el 50% de la nota màxima total amb el conjunt de les activitats avaluables

 

Es considerarà presentat / a en una convocatòria el / la estudiant que es presenti a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.

 

SEGONA CONVOCATÒRIA: En aquesta convocatòria es mantindrà la nota de les activitats avaluables de la primera convocatòria. Si aquestes no s'han lliurat i no requereixen presentació pública, serà possible la seva recuperació.

 

IMPORTANT:

- En cas que algun/a estudiant/a no puga acudir a l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, ha de notificar aquesta circumstància per escrit al responsable de l'assignatura amb una antelació suficient (almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) fent constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

 

- L'estudiantat tindrà dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

 

- D'altra banda, qui copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja sigua examen, treballs, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà suspès automàticament, amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es pugui iniciar per part de la Universitat Jaume I.