TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

CE-09 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques.

Presa de decisions.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge