TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

- Examen (50%). L'avaluació objectiva serà contínua, per mitjà d'exàmens parcials durant el desenvolupament de l'assignatura que demostren per part de l'alumnat l'assimilació dels continguts de cada unitat del temari.

- Treballs acadèmics, dossiers i tutories (50%). Cada grup compondrà, al llarg del curs, un portafoli amb els temes de l'assignatura i, si escau, un glossari de termes artístics en llengua anglesa, el qual haurà de ser entregat al professor abans del 5 de maig.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà un 5 sobre 10. Cada una de les proves d'avaluació ha de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10. Per a superar l'assignatura és necessari superar totes les proves d'avaluació. L'alumne o alumna que no es presente a algun dels exàmens o no entregue els treballs acadèmics es considerarà no presentat. L'alumne o alumna que s'haja presentat a totes les proves i no arribe a la nota mínima requerida es considerarà suspès.

Cadascuna de les proves és recuperable en segona convocatòria.