TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La geografia del turisme i l'oci: evolució conceptual i històrica.

1.1. Definició i evolució conceptual i històrica.

1.2. Les aportacions científiques de la geografia a l'estudi del turisme de l'oci.

1.3. Fontes per a l'estudi espacial del turisme.

2. Elements i factors en la localització de les activitats turístiques: importància dels elements bàsics del turisme com a fenomen espacial.

2.1. Els factors naturals: relleu, clima, aigua, vegetació.

2.2. Els factors humans: socioeconòmics, culturals, tècnics i polítics.

3. Els fluxos turístics mundials: l'estructura espacial del turisme.

3.1. Els grans focus d'Europa i Amèrica, els nous focus majors; i els focus turístics secundaris.

3.2. Els fluxos turístics: principals i secundaris.

4. La diversitat d'espais turístics:

4.1. El turisme en àrees litorals: evolució; models; problemàtiques plantejades; reordenació d'àrees saturades; i incorporació de nous espais.

4.2. El turisme en el medi rural: factors de desenvolupament; el concepte d'activitat turística en àrees rurals i el turisme com a dinamitzador socioeconòmic; i el mercat del turisme rural a Europa.

4.3. El turisme en les àrees naturals: bases i concepte d'aquesta tipologia turística; els productes turístics; i la demanda internacional d'aquests espais.

4.4. El turisme i l'oci en el medi urbà i metropolità: motivacions; diversitat de productes; la gestió del turisme en la ciutat; i turisme i urbanisme.