TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura s'avaluarà en una prova escrita que suposarà el 80% de la nota de l'assignatura. L'examen tindrà una durada de dues hores i constarà de sis preguntes seleccionades d'entre els temes, de les quals l'alumnat ha de contestar-ne quatre, a raó de dos punts per pregunta. A més, hi haurà un exercici de localització, voluntari, amb un valor d'1 punt, que permetrà recuperar possibles fallades de la part teòrica.  L'alumnat ha de traure la meitat de la puntuació per a tenir la part superada.

La part pràctica, el 20% restant, s'avaluarà a partir d'una sèrie d'exercicis a realitzar per l'alumnat al llarg del curs. Al final del curs, es realitzarà un control per a estimar si l'alumnat té un coneixement adequat de la part pràctica. Aquesta part tindrà un valor de 2 punts i per a ser superada l'alumne ha d'obtenir, almenys, la meitat de la nota. Constarà de dues preguntes seleccionades d'entre els exercicis, a raó de un punt per pregunta. La part pràctica és totalment recuperable, de manera que en la segona convocatòria l'alumnat s'ha de sotmetre al control de pràctiques, en cas de no haver aprovat en la primera.

Cada falta d'ortografia es penalitzarà amb 0,1 punts.

L'alumne o l'alumna es considerarà presentat quan realitze l'examen escrit.

Si fa la resta de proves, però no l'examen escrit, no li correrà convocatòria.

L'assignatura serà aprovada quan s'hagen superat amb èxit les dues parts, teòrica (80% = 8 punts) i pràctica (20% = 2 punts).

En cas de no superar-la no es guardarà cap nota i en següents convocatòries l'alumne o alumna haurà de presentar-se a la totalitat de l'assignatura.