TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-01 Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió, espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.

CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.

CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge