TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es distingiran dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari adreçat a aquell alumnat que opte per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura de treball en equip (itinerari A). I d'altra banda, un altre itinerari per a aquells que, per motius justificats, opten per realitzar un aprenentatge individual (itinerari B).

El motiu és que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per a treballar en equip en determinats col·lectius: persones que treballen, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació ... i per tant, els problemes que se'n deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per això, i específicament per a aquestes persones, es desenvolupa el segon itinerari d'avaluació.

En aquest sentit, tot l'alumnat haurà de comunicar al professorat de pràctiques de l'assignatura durant el mes de setembre l'itinerari pel qual opten. Així, l'alumnat que decidisca optar pel primer itinerari, el de treball en equip, haurà de comunicar-lo conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que l'alumnat que opte pel segon itinerari, haurà de comunicar-ho per correu electrònic al professorat de pràctiques. A més, aquell alumnat matriculat que no comunique al professorat l'itinerari pel qual opte en el període fixat a l'efecte, s'entendrà inscrit a l'Itinerari A, que és el propi de l'assignatura.

Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen, per itineraris, a continuació.

ITINERARI A:

PRIMERA CONVOCATÒRIA: en primer lloc, cal assenyalar que aquesta assignatura s'ha dissenyat per a potenciar el treball cooperatiu i continu de l'alumnat. Així, l'avaluació del treball en equip comportarà un 50% de la nota final, és a dir, l'alumnat podrà aconseguir un màxim de 5 punts, però pot passar que no tots els membres de l'equip obtinguen la mateixa nota.

A més, per a poder ser avaluat sota aquesta modalitat, s'exigiran uns mínims que consistiran en  la realització, almenys, de 4 de les 6 qüestions pràctiques proposades per a aconseguir un màxim de 3 punts (s'avaluaran les 6 a 0,5 punts cadascuna, tenint en compte que 2 pertanyen al projecte). En cas contrari, s'exigirà el mateix que a l'alumnat de l'opció B.

S'elaborarà també un projecte en equip, que suposarà un màxim de 2 punts.

En l'avaluació de les activitats realitzades en equip, es consideraran, entre altres aspectes:

§ L'elaboració de les activitats: es valorarà tant els aspectes de contingut com els de forma (en el cas que s'haja de presentar per escrit l'activitat).

§ La presentació oral i la defensa d'arguments propis (en el cas que es requerisca la presentació oral a l'aula de l'activitat), així com la capacitat de crítica a les propostes realitzades per altres grups de treball.

§ El funcionament com a equip dels integrants, així com la seua actitud

D'altra banda, es realitzarà una prova escrita que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, on es posarà a prova l'alumnat de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics. Com a incentiu i de manera opcional, si el alumne ha anat a l'aula i ha realitzat almenys 4 de les qüestions teòriques plantejades al final de cada unitat (s'avaluaran les 4 millors a 0,25 punts cadascuna), la nota d'aquestes activitats es sumara al examen i es tindrà la possibilitat d'eliminar una pregunta de l'examen.

Per a tenir aprovada l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts entre totes les parts, i assolir, almenys, un mínim de 2 punts en la prova escrita.

SEGONA CONVOCATÒRIA: es guardarà la nota de cada part per a la segona convocatòria, sempre que estiga aprovada. No obstant això, en aquesta convocatòria es mantindrà la nota de la resolució de casos de la primera convocatòria, siga quina siga, sense possibilitat de recuperació. Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.

ITINERARI B:

Per a l'alumnat que opte per un seguiment individual de l'assignatura, l'avaluació es desenvoluparà mitjançant la realització d'una prova escrita i l'elaboració d'un projecte individual.

La prova escrita suposarà un màxim de 5 punts, i s'exigirà un mínim de 2 punts. Per altra banda, l'elaboració del projecte individual suposarà un màxim de 3 punts, i s'exigirà un mínim d'1,2 punts.

Cal tenir en compte que la nota màxima a aconseguir per l'alumnat en l'opció B serà de notable 8 (atès que no es treballa la competència de treball en equip) i que per tenir aprovada l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5. Si aquesta nota total no és superior a 5, en la segon convocatòria es podran recuperar tant l'examen com el projecte individual, dins de les dates oficials marcades per la titulació.

Finalment, cal destacar que per a considerar l'estudiantat com a presentat en l'avaluació de l'assignatura, haurà de presentar-se a l'examen escrit individual que es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.

IMPORTANT:

-En el cas que l'estudiantat no puga acudir a la data determinada per l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la Normativa d'exàmens, haurà de notificar-ho per escrit a la coordinació de l'assignatura amb una antelació suficient (almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) i farà constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la Normativa d'exàmens.

-L'estudiantat tindrà dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la Normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

-D'altra banda, l'alumnat que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja siga l'examen, el treball, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà automàticament suspès. Per a aprovar l'assignatura haurà de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari, format per professorat de l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la Universitat Jaume I.