TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 34
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Presa de decisions.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i descriure un pla de màrqueting

Analitzar, sintetitzar i descriure les filosofies de màrqueting

Analitzar, sintetitzar i descriure els objectius i estratègies de màrqueting

Analitzar, sintetitzar i descriure el mercat i la competència d’una empresa

Acudir a diverses fonts i recursos d’informació