TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Durant el desenvolupament de les classes s'alternaran les sessions teòriques i les pràctiques. Les principals metodologies didàctiques utilitzades en l'assignatura seran les classes magistrals, dinàmiques grupals, anàlisi de recursos audiovisuals, realització d'informes de pràctiques i tutorització grupal. La participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i en l'aprenentatge mitjançant un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'alumnat aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori ".