TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant les següents proves:

- Examen escrit de coneixements. Representa 4 punts sobre 10 de la qualificació final. Consistirà en una prova escrita de coneixements. L'alumnat haurà d'obtenir almenys 2 punts en aquesta prova per poder aprovar l'assignatura. Es realitzarà en les dates corresponents a les dates oficials.

- Assistència, participació activa en classe durant les pràctiques i realització d'informes de pràctiquesRepresenta 6 punts sobre 10 de la qualificació final. Es realitzarà de forma individual (resum de resolució de casos i observació//execució de pràctiques) i en grups de 5 o 6 persones (memòria final grupal). L'entrega de la memòria final tindrà caràcter obligatori per aprovar l'assignatura. L'alumne / a haurà d'obtenir almenys 3 punts per poder aprovar l'assignatura.

Serà necessària l'assistència al menys al 80% de les classes pràctiques per a presentar la memòria grupal en primera convocatòria. Esta prova serà recuperable en segona convocatòria de forma grupal si es compleixen els requisits d'assistència necessaris o de forma individual a través d'una memòria de pràctiques similars a les realitzades en classe.

Per aprovar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtenir una qualificació final igual o superior a 5.

Es considerarà que un/a alumne/a s'ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen escrit.

Les notes resultants de les proves d'avaluació contínua es conservaran durant un mateix curs acadèmic. En cap cas es conservaran per a cursos posteriors.

Les conductes o actuacions que contravinguen les regles d'autenticitat i autoria en la realització d'una prova d'avaluació implicaran la qualificació de "zero" a l'avaluació de la corresponent activitat.