TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-13 Manejar tècniques de comunicació.

CE-26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Compromís ètic.

Raonament crític.

Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge