TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

El 20% per resolució d'exercicis i problemes s'avalua mitjançant lliurables i proves presencials en classe. Aquesta nota pot recuperar-se parcialment mitjançant els exercicis i problemes de la prova final d'examen. Concretament, per a cada estudiant es consideren dues notes possibles en aquest apartat (nota global dels lliurables i proves de classe i, en cada convocatòria, un 60% de la seua nota en la corresponent prova final) i se li acaba assignant la millor.

El 20% per elaboració de treballs s'avalua mitjançant treballs de fora de l'aula. Aquesta nota pot recuperar-se parcialment mitjançant els exercicis i problemes de la prova final d'examen. Concretament, per a cada estudiant es consideren dues notes possibles en aquest apartat (nota global dels treballs i, en cada convocatòria, un 60% de la seua nota en la corresponent prova final) i se li acaba assignant la millor.

El 60% d'examen escrit s'avalua mitjançant una prova individual final. Aquesta prova consta de diverses parts, una de les quals està dedicada al mòdul "Anàlisi de la informació". Realitzar correctament almenys un 25% d'aquesta part és condició necessària (però no suficient) per a poder aprovar l'assignatura.

La prova individual final és l'única que ofereix dues oportunitats dins del curs, una per convocatòria. Les proves de classe i els treballs tenen dates de realització concretes al llarg del semestre que es van anunciant a l'aula virtual; les notes així obtingudes són vàlides per a qualsevol de les dues convocatòries del mateix curs.

En cada convocatòria solament es calcula nota global de l'assignatura per a l'estudiantat que es presente a la prova individual final. Si un estudiant o una estudianta aconsegueix el 25% de la part d'anàlisi d'aquesta prova i un mínim de 5 com nota mitjana ponderada en l'assignatura (amb els pesos abans especificats: 20%, 20% i 60%), aprova amb aqueixa nota mitjana com a nota final; si no, suspèn.

A aquells estudiants o estudiantes que no es presenten a la prova final individual se'ls considera no presentats a l'avaluació de l'assignatura, independentment del fet que hagen fet o no altres proves i que hagen presentat o no treballs.