TU0910 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (laboratori)

53 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-13 Manejar tècniques de comunicació.

CE-24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els distints àmbits del sector turístic.

Capacitat de gestió de la informació.

Creativitat.

Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Presa de decisions.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge