TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia emprada en el desenvolupament de l'assignatura Patrimoni Cultural (Art) és bàsicament històrica, comprensiva i activa per part de l'alumnat. Històrica perquè en l'aproximació a les obres d'art se cercarà la valoració estètica de la mateixa, però també el seu valor com document històric i com reflex d'unes circumstàncies històriques, polítiques, socials i personals concretes. Comprensiva perquè es valorarà, per sobre de la memoritzacií de noms, dates i dades, l'aquisició d'idees i conceptes pel que fa a les manifestacions artístiques de diverses èpoques i societats que permeten a l'alumnat enfrontar-se de manera satisfactòria i crítica amb qualsevol obra d'art, haja estat o no analitzada en l'aula. Per això, es prescindeix de la realització de la tradicional prova en forma d'examen escrit, la qual serà substituïda per l'elaboració d'un dossier de tasques relatives als temes de l'assignatura. Activa, perquè les estratègies d'aprenentatge es basen en la interacció entre professorat i alumnat, així com en el treball personal i participatiu del mateix com a manera de superar l'assignatura. 

Prèviament a l'inici del desenvolupament del temari es realitzarà una avaluació inicial al conjunt de l'alumnat mitjançant un formulari de preguntes elementals sobre la història de l'art, per a determinar en quina mesura es troben familiaritzats amb determinada terminologia i coneixements artístics. D'aquesta manera, el professorat pot establir el nivell des del qual s'ha de partir a l'inici de l'assignatura i s'evitarà donar per sabuts determinats conceptes o, al contrari, posar l'accent en uns altres que ja són coneguts pels i les alumnes. De la mateixa manera, s'inicia en aquest punt la relació del professorat amb les necessitats de cada un dels estudiants i estudiantes per separat i es pot, així, determinar qui necessita activitats de reforç o complementàries. El plantejament de cada unitat s'iniciarà amb tres activitats prèvies al desenvolupament dels continguts. En primer lloc es  plantejarà un debat obert entre tots els membres de la classe en el qual s'exposen les idees que cada un té sobre el tema en concret. Guiats pel professorat, i a manera de pluja d'idees es verbalitzaran els preconceptes de l'alumnat, es descartaran els equivocats i es posarà l'accent sobre les idees correctes. A més de constituir una presa de contacte de l'alumnat amb el tema que s'ha de tractar en les pròximes sessions, el desenvolupament d'aquesta activitat permetrà al professorat realitzar una avaluació inicial dels coneixements que l'alumnat posseeix sobre el tema; es pot, d'aquesta manera, adequar el nivell de la docència a les necessitats. En segon lloc,es considera fonamental el desenvolupament de la capacitat de la persona per a establir una comprensió lògica del fet artístic que li permeta acostar-se a l'obra d'art en les formes i continguts d'aquestes de manera comprensiva i relacional, completament antimemorística, i traure'n conclusions lògiques. A l'inici de cada unitat didàctica es proporcionarà a l'alumnat un llistat de recursos bibliogràfics i informatius que comentarà pel professorat, qui destacarà els considerats més interessants i constituint una base per a l'elaboració de futurs treballs o activitats. Atenint-se a les possibilitats de cada grup se cercarà realitzar una visita guiada a monuments o museus dins de cada bloc temàtic dins del desenvolupament dels continguts pràctics de l'assignatura, de manera que l'alumnat puga veure plasmats en la seua realitat immediata els coneixements assolits. Se cerca potenciar el coneixement del propi entorn, la valoració pràctica de la història de l'art en la seua realitat immediata, i el desenvolupament del respecte pel propi patrimoni. En cas de no permetre'l la temporalització de l'assignatura o les circumstàncies del centre es proporcionarà a l'alumnat un itinerari d'obres en l'entorn immediat perquè voluntàriament puga accedir a un coneixement directe de l'art de determinada època en la seua comunitat. Finalment, es cerca desenvolupar les capacitats de gestió de la informació, anàlisi i síntesi, organització i planificació, i aprenentatge autònom de l'alumnat mitjançant l'elaboració d'un treball personal dins de les pràctiques de l'assignatura. Aquest treball, que s'ha d'exposar en classe, potenciarà la capacitat crítica de l'alumnat així com la competència en les destreses de la transmissió oral davant un nodrit públic.