TU0909 - Patrimoni Cultural (Art)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

- Examen (40%)

- Resolució de problemes (30%). S'inclou dins d'aquest apartat l'assistència i participació en l'aula, així com la presència de l'alumnat en les activitats organitzades pel professorat. L'assistència a classe és obligatòria.

- Treball acadèmic, tutorització i presentació oral (30%). Consisteix en la realització d'una exposició oral individual sobre els recursos patrimonials d'una destinació turística. Aquestes exposicions seran realitzades en l'aula, segons el torn indicat pel professor o la professora en l'aula virtual.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà un 5 sobre 10. Cada una de les proves d'avaluació ha de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10. Per a superar l'assignatura és necessari superar totes les proves d'avaluació. L'alumne o alumna que no assistisca a classe, no realitze les proves escrites o no presente en classe el treball acadèmic es considerarà no presentat. Si, avaluat en les tres proves, no arribara a la nota mínima, es considerarà suspés.