TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Observació/execució de tasques i pràctiques i Presentacions orals

L’estudiantat ha de realitzar una tasca oral de 6 a 8 minuts en finalitzar el semestre. La tasca consistirà en una presentació oral individual sobre un tema turístic d'àmbit nacional (la professora/el professor donarà més detalls sobre la tasca oral durant el curs). Amb anterioritat a la presentació oral individual, l'estudiantat ha d'entregar un informe amb tota la labor de documentació realitzada sobre el tema a presentar. Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han d'obtenir almenys 15 de 30% (és a dir, un mínim del 5% en la presentació oral y del 10% la observació/execució de tasques i pràctiques) en aquest examen oral. Aquest examen es realitzarà a l’aula i el dia exacte s'informarà durant el curs.

Elaboració de treballs acadèmics

L'estudiantat haurà de presentar les 5 primeres unitats del llibre Eglish for international tourism (Upper intermediate Workbook) (veieu la secció de bibliografia bàsica per a més detalls) i haurà de preparar un dossier (en paper o digital) amb aquest material i presentar-lo de manera individual al professorat el mateix dia en què es realitze l'examen oral. No s'acceptarà cap material després d'aquesta data. A banda d'examinar aquest dossier, el treball realitzat sobre aquest material s'avaluarà en l'examen final escrit.

Examen escrit

L'estudiantat ha de presentar-se a l'examen final escrit que se celebrarà en finalitzar el semestre. L'examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i es distribuirà en quatre apartats: i) comprensió oral, ii) comprensió escrita, iii) producció escrita, i iv) exercicis de pràctica comunicativa. Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han d'obtenir almenys 25 de 50%. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d'aquest examen.

* NOTA: Per a poder aprovar l'assignatura, els estudiants i les estudiantes han de realitzar tant l'examen escrit com l'oral, així com obtenir els percentatges mínims exigits en cada part. Totes les parts/proves de que consta la avaluació són íntegrament recuperables en segona convocatòria, es a dir, l’estudiant pot aspirar a obtindre el 100% de la nota en segona convocatòria. Les parts aprovades en primera convocatòria es podran guardar per a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic. Si l’estudiant aprova alguna part/prova i no es presenta a altres, la nota final serà de “No presentat” (NP). Si es suspèn alguna part/prova (tot i que queden altres per fer/presentar), la nota final serà “suspens”.