TU0908 - Introducció a l'Anglès per a Turisme (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CE-13 Manejar tècniques de comunicació.

CE-15 Treballar en anglès com a llengua estrangera.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Coneixement d'una llengua estrangera.

Treball en un context internacional.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge