TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La dinàmica general del curs gira al voltant de tres elements: les intervencions del professorat, la resolució d'exercicis, i el tractament informàtic de la informació amb el programa estadístic R.


- Hores presencials:

 Classes expositives (amb projecció d'esquemes-guia dels quals disposarà l'alumnat)

 Resolució d'exercicis i problemes

 Recerca de dades de l'àmbit turístic i anàlisi dels mateixos amb un programa estadístic

 Maneig del programari estadístic R i utilització en la resolució de problemes relacionats amb el turisme


- Hores no presencials:

 Estudi dels continguts teòrics plantejats a classe

 Resolució dels exercicis plantejats a classe