TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'alumnat es considerarà presentat quan haja realitzat l'examen escrit de la convocatòria oficial.

Per a obtindre la qualificació final es procedirà de la manera següent:

  El 20% de la qualificació s'obtindrà de:

La memòria de pràctiques realitzada al laboratori d'informàtica, on es posaran els exercicis plantejats en les sessions de pràctiques.
Aquesta activitat serà qualificada com a no recuperable.

S'avaluaran les competències:

- Informàtica relativa a l'àmbit de l'estudi.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Resolució de problemes.

- Raonament crític.

El 80% de la nota s'obtindrà de:

Un examen escrit, on es proposarà a l'alumnat problemes o qüestions on s'avaluaran les competències següents:

  - CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure'n conclusions.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Resolució de problemes.

- Raonament crític.

  La nota final serà la suma de les dues qualificacions, sempre que l'alumne haja obtingut 4 punts (50% de la nota) de l'examen escrit.

La nota de la memòria de pràctiques es guardarà per a la segona convocatòria.
L'estudiant es considerarà presentat quan es presente a l'examen escrit de la convocatòria oficial.