TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació turística i extraure conclusions.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge