TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Les dues parts del temari (50% cada una) s'avaluen per separat, amb una o més proves relacionades amb els continguts teòrics i pràctics. Es podran exigir treballs acadèmics en la primera part i/o en la segona, tot respectant en conjunt la ponderació del punt anterior.

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtenir almenys la meitat de la puntuació màxima en cada una de les seues parts. Si només se n'aprova una, la qualificació global no pot ser superior a 4'9.

Es considera com a presentat només aquell alumnat que realitze les proves escrites de les dues parts. No obstant això, en la segona convocatòria del curs no caldrà repetir l'avaluació d'una part que ja s'haguera aprovat (es guarda la nota).