TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 
 
Es pretén que l'alumnat prepare els temes en hores no presencials i, per això, s'explica en hores presencials la matèria objecte d'estudi i s'orienta sobre com desenvolupar-la per a presentar-la o exposar-la en les classes presencials, a fi de preparar-la adequadament per a l'avaluació.
En la classe immediata posterior s'avalua el que s'ha preparat, es corregeix, si escau, i novament s'explica més matèria. I així, successivament.