TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Projectes

15%

Criteris de superació

Cal obtenir almenys 5 punts sobre 10 en el conjunt de les proves per a superar l'assignatura, i a més a més, obtenir, almenys, la meitat de la puntuació de la prova d'examen escrit.
 
Es considera que l’alumnat es presenta a qualsevol de les dues convocatòries si es presenta a l'examen.

Els alumnes que no puguin assistir a les classes amb regularitat s'hauran de posar en contacte amb la professora responsable per determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que els serà aplicable.