TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-12 Dirigir i gestionar els distints tipus d'organitzacions turístiques.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge