TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari


PART I. FONAMENTS DE COMPTABILITAT

Tema 1. La comptabilitat com a sistema d'informació

1.1 Activitat econòmica i la necessitat d'informació

1.2 Concepte i àrees de la comptabilitat

1.3 Els usuaris de la informació comptable

1.4 Objectius i requisits de la informació comptable


Tema 2. El patrimoni i els resultats

2.1 El patrimoni de l'empresa

2.2 Les masses patrimonials, actiu, passiu i patrimoni net

2.3. L'equació fonamental del patrimoni. Variacions

2.4 L'equació comptable i les transaccions empresarials

2.5 El balanç

2.6 El compte de pèrdues i guanys. 

 

PART II. EL REGISTRE COMPTABLE

Tema 3. El mètode comptable i la partida doble

3.1 Principi de dualitat i el mètode de la partida doble

3.2 Els comptes, estructura i regles de registre

3.3 El diari, estructura i registre

3.4  Exemple de registre en els comptes i en el diari

3.5 El balanç de comprovació de sumes i saldos

3.6 Procediments i seqüència del procés de registre

 

Tema 4. El registre comptable de transaccions

4.1 Operacions comercials: compres i vendes. Determinació del marge comercial

4.2 Altres despeses i ingressos d'explotació

4.3 Operacions d'inversió: immobilitzat intangible, material i inversions financeres

4.4 Operacions de finançament: finançament alié i finançament propi

 

Tema 5. El cicle comptable

5.1 Conceptes de període i cicle comptable

5.2 Obertura de la comptabilitat

5.3 Fase de registre de transaccions durant l'exercici

5.4 Els ajustos de fi de període

5.5 Balanç de comprovació finals i comptes anuals

5.6. Liquidació i tancament de la comptabilitat

 


PART III. NORMATIVA COMPTABLE

Tema 6. La regulació de la comptabilitat

6.1 Normativa comptable espanyola

6.2 Estructura i contingut del pla general de comptabilitat

6.3 El marc conceptual de la comptabilitat en el pla general de comptabilitat

6.4 Obligacions mercantils en matèria comptable