TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia de l'assignatura combina les activitats següents:

a)         Presencials:

·      Classes teoricopràctiques, amb exposició teòrica dels temes i mostra d'exemples pràctics d'aplicació

·      Realització de les proves d'avaluació

 
b)         No presencials

·      Estudi individual dels continguts teòrics i pràctics

·      Resolució individual d'exercicis i problemes.