RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Es tracta d'un treball que ha de realitzar-se de manera individual per l'alumne o l'aluma sota la direcció del director, directora, o tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat ha d'atendre amb rigor la planificació marcada del seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, s'autoritze la defensa i s'inicie novament el procés.

Atès el caràcter personal que tenen les memòries, no es proposa cap esquema tancat de desenvolupament, cada alumne o alumna, amb el seu tutor o tutora, serà qui dissenye el treball.

Es facilitaran les recomanacions concretes quant a l'estil i altres aspectes per mitjà de l'aula virtual.

L'extensió serà entre un mínim de 30 i un màxim de 50 fulls.

L'anglès constitueix la llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o la tutora qui determine amb l'alumnat, al principi del procés de tutorització, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliogràfica, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'ha de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, la defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

Igualment, ha d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, pòsters, o equivalents) que l'alumnat utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Procediment d'entrega del TFG:

És obligació de l'alumne o de l'alumna  entregar el TFG en format electrònic a través de l'aplicació SPI disponible en IGLU apartat TFG junt amb tota la documentació requerida i indicada a l'AV.

És obligació del tutor  o de la tutora entregar a través l'aplicació SPI l'informe del TFG tutelat.