RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar el treball en format electrònic a través de l'aplicació SPI segons les instruccions disponibles a l'aula virtual, de les quals serà detingudament informat i amb la suficient antelació, i defensat davant d'una comissió avaluadora (tribunal).

Per avaluar-lo, l'alumne o l'alumna haurà d'exposar el treball realitzat oralment i públicament davant la Comissió Avaluadora durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne o l'alumna haurà de contestar les qüestions formulades, si escau, per la Comissió.

L'avaluació del TFG la fa la Comissió Avaluadora després de la defensa pública obligatòria. La nota final que constarà a l'expedient de l'alumne o de l'alumna es compondrà de:

80%: Treball escrit, informat pel tutor o tutora (favorablement), considerant la qualitat científica i tècnica del treball, així com la participació activa de l'estudiantat en el procés de tutorització.

20%: Presentació oral del treball davant de la comissió avaluadora.

La comissió expressarà la qualificació a l'acta corresponent prenent en consideració la qualitat científica i tècnica del treball lliurat (tenint en compte criteris referits a l'estructura i format, la claredat i rellevància dels objectius, la revisió dels conceptes i fonts consultades, la metodologia, així com la claredat i profunditat de l'anàlisi realitzada), la claredat expositiva, ajustament als temps i la qualitat del debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

La comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació definitiva del TFG tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública dels treballs.

Cal obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar.

Els períodes de defensa pública dels Treballs de Final de Grau es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries.

L'ordre i l'horari d'exposició de les presentacions dels projectes serà fixat i anunciat públicament amb prou antelació.

Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules dhonor que puguin ser atorgades. En cas d'empat a la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

S'entendrà que l'alumnat s'ha presentat (i per tant es reflectirà a l'acta la qualificació obtinguda a l'acte de defensa) quan l'alumne o l'alumna hagi comparegut davant de la comissió avaluadora i ha realitzat l'exposició del seu treball.

En els supòsits en què s'hagi sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne o l'alumna no comparegui davant de la comissió avaluadora, la qualificació que haurà d'aparèixer a l'acta és NP (no presentat).

La revisió la farà el president de la comissió avaluadora, que en tot cas haurà de resoldre la qualificació amb el consens de tots els membres. La revisió de proves davaluació sha de realitzar entre 3 i 5 dies hàbils després de la publicació de les notes. S'informarà mitjançant els mitjans electrònics de la universitat. S'haurà de deixar constància documental de la realització de la revisió de les qualificacions per part dels estudiants i per part del professorat.