RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les pràctiques externes tenen assignats 12 ETCS, el que es tradueix en 300 hores de les quals 240 hores corresponen a temps presencial de pràctiques a l'empresa i 60 hores per tutories i elaboració de la memòria de les Pràctiques externes.

El període preferent per a la realització de les pràctiques serà el 2 º semestre. No obstant això, amb caràcter extraordinari les pràctiques podran desenvolupar-se fora del semestre assenyalat sempre que es compleixin les següents condicions:

a) Sol · licitud prèvia motivada per part de l'estudiant.

b) L'estudiant ha d'estar matriculat / a de l'assignatura en el moment de sol · licitar.

c) Haurà de comptar amb l'autorització de la comissió de titulació. En cas que les peticions siguen més nombroses que places disponibles, la Comissió de Titulació decidirà atenent com a criteri d'assignació la nota mitjana d'expedient de l'estudiant.

d) En tot cas, l'alumne no podrà superar 30 ECTS en la matrícula del primer semestre, incloent les pràctiques externes.

L'assignació de les Pràctiques Externes podrà realitzar-se de la forma següent:"

a)                  Proposta d'empresa per part del propi alumnat L'alumnat que vullga proposar una entitat per a fer les seues pràctiques ha de contactar amb l'entitat del seu interés i proporcionar-li el formulari de sol·licitud d'usuari i clau. Este formulari s'ha d'enviar a l'OIPEP per les vies que s'indiquen al propi formulari: des de l'OIPEP es remet a l'entitat un usuari i clau per a accedir a l'espai de l'entitat en e-uixer, on hauran d'introduir una oferta de pràctiques de tipus nominatiu, indicant el nom de l'estudiant a qui va vinculada. A partir d'eixe moment, des de l'OIPEP durem a terme tots els tràmits necessaris per a la firma del conveni de cooperació educativa.

b) Selecció d'ofertes a través de l'IGLU Durant els períodes que s'habiliten per a això, els estudiants podran expressar les seues preferències sobre les ofertes realitzades per les pròpies entitats. S'intentarà ajustar les preferències de l'alumnat, tenint en compte la disponibilitat de les entitats col·laboradores. Per este motiu, l'alumnat haurà de seleccionar diverses opcions i ordenar-les segons la seua prioritat. El criteri establit per a distribuir les places, en cas de conflicte, serà ho nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumnat."


Casos excepcionals: (Acord adoptat per la Comissió Gestora de la Titulació de Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans el 18 de desembre de 2018)

1.- Exempció de Practiques Externes:

 Quan l'alumne (a) tinga una dilatada vida laboral realitzant tasques semblants a aquelles que es realitzen en les estades en pràctiques, podrà sol·licitar l'exempció de pràctiques externes si complixen els requisits següents:

 -presentació de la documentació que acredite el treball realitzat -presentació d'una memòria detallada explicativa del seu treball

 -El model de sol·licitud que ha d'acompanyar el contracte de treball i la memòria anterior es presentarà per Registre General.

Es pot consultar en el següent enllaç OIPEP: http:/ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

-La Comissió de titulació aprovarà la concessió basant-se en la revisió de la documentació aportada. Per a obtindre la màxima qualificació es requerirà, a més, un treball addicional sobre un tema relacionat amb la disciplina.

"-No podran acollir-se al règim d'exempció aquells estudiants que realitzen o hagen realitzat una estada laboral en pràctiques en virtut d'un conveni de cooperació educativa firmat per la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I- Empresa (FUE)"


 2.- Pràctiques extracurriculars

Amb caràcter general, les Pràctiques extracurriculars no seran reconegudes a l'efecte de les curriculars, tenint en compte la importància que per a la formació de l'alumnat té la realització de les pràctiques i de la consideració que quant major siga el nombre d'hores de pràctiques realitzades, tant curriculars com extracurriculars, major serà la seua preparació i procés d'aprenentatge per a una futura inserció professional."


3.-Treball Acadèmicament Dirigit

Quan l'estada en pràctiques no es puga realitzar per causes justificades, els crèdits assignats a estes poden superar-se per mitjà de la realització d'un treball acadèmicament dirigit (TAD) , amb l'autorització prèvia de la Comissió de Titulació. L'alumne (a) haurà de presentar una sol·licitud motivada i el coordinador deurà assignarà un tutor (a) que assumisca la direcció del TAD".